Jawatankuasa Pilihan Khas Bajet Parlimen Keempat Belas, 2019